7 habilitats personals dels emprenedors d’èxit

habilitats emprenedor èxit

Què tenen en comú els emprenedors que triomfen? Està clar que ningú neix sabent emprendre, però sí existeixen determinades competències que contribueixen a forjar un esperit emprenedor.

Podríem elaborar una llarga llista d’habilitats personals per emprendre amb èxit, però hem considerat més oportú elaborar una selecció amb les més comunes:

Habilitats emprenedors èxit

1. Orientació a l’assoliment

Es tracta d’una de les competències més importants per emprendre amb èxit. És necessari plantejar uns objectius i establir uns terminis per assolir-los, però també estar disposat a assolir reptes i no llençar la tovallola a la primera. Sentir-nos motivats per assolir allò que ens proposem és un motor poderós per tirar endavant qualsevol projecte emprenedor amb èxit.

2. Creativitat i innovació

Emprendre implica en si mateix aportar una idea diferent o innovadora. Que no vol dir necessàriament inventar quelcom que no existeixi en el mercat: de vegades també es poden aportar solucions creatives a productes i serveis ja existents que ajuden a destacar entre la competència. És sens dubte, una habilitat determinant en l’èxit de l’emprenedor.

3. Saber arriscar-se

Prendre riscos és inherent al fet d’emprendre, ja que és difícil d’entrada tenir la certesa de quins efectes tindran les nostres accions si no les executem. Sobre aquest tret, el creador de Facebook Mark Zuckerberg, considerat un dels emprenedors d’èxit més destacats en l’actualitat, afirma: “El major risc és no prendre cap risc. En un món que canvia molt ràpidament, l’única estratègia que garanteix fallar és no correr riscos”.

4. Capacitat d’aprenentatge

Molts emprenedors cometen errors, especialment si és la primera vegada que emprenen. Però per emprendre amb èxit cal estar disposat a molt més que cometre errors: hem d’assumir-los i treure’n l’aprenentatge que ens pot catapultar a l’èxit, encara que això impliqui tornar a començar de zero. En canvi, no percebre o no acceptar els nostres errors ens impedirà veure-hi més enllà i ens portarà irremediablement al fracàs.

5. Autoconfiança

Creure en la pròpia capacitat per assolir tot allò que un es proposa ens mou a passar a l’acció, a la vegada que ens aporta seguretat a l’hora d’afrontar nous reptes. Els emprenedors amb autoconfiança atreuen més oportunitats i tenen més èxit, ja que se senten més motivats per actuar i no senten por de fracassar.

6. Autonomia

Les persones que es llencen a l’aventura d’emprendre, especialment si ho fan en solitari, han de tenir present que hauran de prendre decisions sense la supervisió d’un superior. No necessiten recolzar-se en una figura externa que validi la seva activitat i tenen capacitat d’autolideratge.

7. Iniciativa

Els emprenedors amb iniciativa són capaços d’identificar oportunitats, d’anticipar-se i prevenir futurs problemes. La clau radica en la seva actitud proactiva: són capaços d’actuar i generar idees per si mateixos, sense necessitar l’estímul extern d’altres persones.