Aspectes imprescindibles que s’han d’incloure en un business plan

business planTots sabem que els números manen a l’hora de presentar un nou projecte, i  que un negoci sense una bona projecció econòmica no és viable. Per tant, hauràs de tenir en compte que el teu pla d’empresa compti almenys amb els següents informes bàsics:

Balanç de situació

Descriu la situació econòmica de l’empresa i ha d’incloure una relació de béns, passius, accionistes i guanys retinguts que poden servir per fer una inversió que comporti l’expansió i creixement de l’empresa.  És essencial perquè indica la salut financera d’un negoci.

Compte  de resultats

També anomenat estat de pèrdues i guanys. Com el seu nom indica aquest informe ha d’incloure una previsió de beneficis i pèrdues, per tant indica si una empresa serà rentable durant un determinat període de temps.

Cash Flow

Aquest report ha d’incloure cobraments i pagaments, i ens indicarà com fluiran els diners al nostre negoci. Sense efectiu no es podrien fer front als pagaments (incloent salaris).

Pressupost Operatiu

Consisteix en un desglossament detallat d’ingressos i despeses, i es convertirà en una bona guia per a l’empresa a l’hora d’operar des d’un punt de vista econòmic.

Cridar l’atenció d’inversors

Si el teu objectiu és aconseguir finançament i cridar l’atenció d’inversors és molt  recomanable crear un apèndix on hi hagi informació addicional com aquesta:

  • Currículums dels CEO o directors executius
  • Descripció addicional dels productes o serveis
  • Acords legals
  • Organigrames
  • Exemples de marketing i publicitat col·lateral
  • Fotografies dels productes, de comoditats potencials, etc
  • Resum d’un estudi de mercat o anàlisi de competència
  • Documents o projeccions financeres addicionals

Idees amb sentit

Sobretot, i per ridícul que sembli, no oblidis guardar sempre  una còpia del teu pla d’empresa. I per últim, recorda: la meta del teu pla d’empresa és convèncer que la teva idea té sentit, perquè al cap i a la fi hi estàs dedicant el teu temps, el teu esforç i els teus diners.

Post Tagged with , , ,