Avantprojecte de la Llei de l’Emprenedor

El passat 24 de maig de 2013 el Govern va aprovar l’Avantprojecte de la Llei de recolzament als emprenedors i a la seva internacionalització. Aquesta Llei encara es troba en tràmits parlamentaris i, tot i que pot ser modificada en alguns aspectes, a continuació us resumin els seus punts claus:

Creació de la figura de l’Emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL):

Nova figura mercantil de l’Emprenedor de Responsabilitat Limitada, el qual veurà protegida la seva vivenda habitual dels deutes empresarials, si el seu valor no supera els 300.000 euros. La limitació no aplicarà pels deutes amb l’Estat o quant s’hagi actuat de manera fraudulenta o amb negligència greu en el compliment de les obligacions amb tercers.

Creació de la Societat Limitada de Formació Successiva (SLFS):

Creació d’un nou subtipus de societat, la Societat Limitada de Formació Successiva, que es podrà crear en 24 hores amb un cost de 40 euros. Les SLFS podran tenir un capital inferior als 3.000 euros i funcionaran amb un règim idèntic al de les societats de responsabilitat limitada, amb algunes limitacions per protegir els interessos de tercers, com la limitació de la retribució als socis i als administradors.

Incentius fiscals a la inversió en l’Impost sobre Societats:

  • Foment de la reinversió: Les empreses amb un volum de facturació inferior a 10 milions d’euros podran deduïr-se fins a un 10% els beneficis obtinguts en el cas de que reinverteixin els imports obtinguts en l’activitat econòmica. Aquest règim també serà aplicable per a autònoms.
  • Incentius fiscals a la R+D+i: Les empreses que acreditin deduccions per R+D+i podran recuperar la deducció mitjançant un sistema únic a Espanya de devolucions. La deducció no estarà sotmesa a cap límit de la quota íntegra de l’Impost sobre Societats i es podrà abonar fins al límit de 3 milions d’euros, sempre que es mantinguin les activitats de R+D i l’ocupació.
  • Incentius fiscals a la cessió d’intangibles (“Patent Box”): Les rentes netes procedents de la cessió d’intangibles podran beneficiar-se d’una reducció de fins al 60%. Aquest benefici es vol ampliar a la cessió d’actius adquirits i pels supòsits de transmissió dels actius intangibles.

Incentius fiscals pels “business angels” o inversors de proximitat:

  • Deducció del 20% de la quota de l’IRPF amb ocasió de les inversions realitzades en l’entrada en societats de nova o recent creació, amb una base màxima de 20.000 euros.
  • Exempció total en IRPF de la plusvàlua al moment de la sortida de l’inversor de la societat, sempre i quant es reinverteixi en una entitat de nova o recent creació.

Cotitzacions més baixes per a autònoms pluriempleats:

Per aquells treballadors que cotitzin en el Règim General de la Seguretat Social i que hagin de cotitzar també a temps complert en el Règim d’Autònoms per realitzar una activitat econòmica alternativa, es reduirà la quota per incentivar la pluriactivitat i estimular noves altes.
Segona oportunitat – acords extrajudicials de pagaments:

Creació d’un mecanisme de negociació extrajudicial de deutes d’empresaris, autònoms i PYMES, que estableix un sistema àgil i flexible davant de notaris o registradors. Es preveuen quites de fins al 25% dels crèdits i esperes de fins a 3 anys, tret pels deutes públics.

Menys burocràcia per a PYMES i emprenedors:

  • Reducció de les càrregues administratives per a PYMES: com per exemple, ampliació de la possibilitat de formular comptes abreujades, legalització telemàtica dels llibres obligatoris en el Registre Mercantil, llibre electrònic de visites per a inspeccions de treball, ampliació de les activitats exemptes de llicència municipal, entre d’altres.
  • Creació del Projecte “Emprèn en 3″: que permetrà posar en marxa una empesa de forma telemàtica amb un sol formulari i amb efectes davant els tres nivells d’administració pública (Estat, Comunitat Autònoma i entitat local).

Nou règim de visats i autoritzacions de residència per atraure el talent i la inversió:

S’agilitza la concessió de permisos de residència per raons d’interès econòmic a les persones que realitzin inversions en projectes empresarials d’interès general o respecte d’una activitat de caràcter innovador. També per a professionals altament qualificats (directius i professionals de R+D+i).

CINC Assessoria

Per a qualsevol dubte o aclariment poden contactar-nos a:

CINC Assessoria – Barcelona: 933 030 060
CINC Assessoria – Girona: 972 940 940
CINC Assessoria – Figueres: 972 675 615

Núria Fernández

Post Tagged with