Bonificacions que podran gaudir els autònoms durant 2017

bonificacions autònoms

Ser autònom avui dia no és fàcil. Costa més guanyar-se la vida que com a assalariat: cal pagar una quota mensual a la seguretat social independentment dels ingressos obtinguts, augmentar els preus dels serveis a causa de l’IVA, no es té dret a vacances (si no es treballa, no es cobra) i no sempre és té dret a l’atur.

Ara bé, alguns autònoms desconeixen una sèrie de bonificacions i reduccions en el pagament de quotes a la seguretat social dels quals es poden beneficiar:

  • Els nous autònoms que optin per la base mínima de cotització, es beneficiaran de la tarifa plana de 50 euros per la quota de contingències comunes durant els sis mesos següents a la data d’alta. Els autònoms que optin per una base de cotització superior a la que els correspon obtindran una reducció mensual equivalent al 80% de la quota durant els sis mesos següents a la data d’alta. Aquells treballadors autònoms que optin per cotitzar per la base mínima podran beneficiar-se d’una tarifa plana de 50 euros a la quota per contingències comuns durant els seus primers mesos d’activitat. Un cop aprovada la Llei d’Autònoms, es podrà allargar la bonificació a 12 mesos.
  • Els treballadors menors de 30 anys, o dones menors de 35 anys, que causin alta inicial o no hagin estat cotitzant en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) en els darrers 5 anys, tindran una reducció addicional equivalent al 30% sobre la quota per contingències comunes, durant els dotze mesos següents a la finalització del període de bonificació previst amb caràcter general.
  • Els autònoms que es trobin de baixa per maternitat o paternitat poden obtenir una bonificació del 100% de la quota a pagar a la Seguretat Social pel treballador contractat per fer la substitució durant tot el període de baixa de l’autònom.
  • Els nous treballadors autònoms amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% o que hagin estat víctimes de violència de gènere o de terrorisme pagaran una quota de 50 euros per contingències comunes durant els següents 12 mesos a la data d’alta si opten per la base mínima de cotització. Els que triïn una base superior obtindran una reducció equivalent al 80% de la quota durant el mateix període de temps.
  • També es podran beneficiar de bonificacions de fins al 100% aquells autònoms que contractin treballadors en situació de conciliació de la vida personal i familiar si tenen al seu càrrec a menors de 7 anys o familiars en situació de dependència.
  • Les noves altes de familiars col·laboradors de treballadors autònoms tindran una bonificació del 50% durant els 18 mesos posteriors a la data d’alta.

Coneixies alguna d’aquestes bonificacions? Te n’has pogut beneficiar d’alguna?