Actualitat

Llei de Startups: nou visat per al teletreball


A partir de l'1 de gener de 2023, la nova llei de Startups, ha introduït un canvi relacionat amb la immigració a Espanya. Ara es possible migrar a Espanya per a residir i treballar en una activitat professional fora d'Espanya. 
 
A més a més, la Llei d'Emprenedors ha estat modificada per a incloure un nou permís anomenat “Teletreballadors de caràcter Internacional”, que permet a ciutadans estrangers establir-se a Espanya i treballar a distància dins d’aquest. Resumint, hi ha tres tipus de visats disponibles a Espanya per a persones que vulguin teletreballar:
 

Visat per teletreballar a Espanya

Qui pot sol·licitar-ho?
 
Treballadors per compte d'altri: aquells treballadors l'empresa dels quals radiqui fora d'Espanya.
 
Treballadors de Compte Propi: Les persones que tenen negocis propis, poden treballar a Espanya per a empreses que estiguin fora del país o dins d'ell, però l'activitat que realitzen a Espanya no pot superar el 20% de la seva activitat total.
 
Aquests hauran de poder acreditar que tenen una Titulació de Graduat o Postgraduat, que tenen una Formació Professional en escoles de reconeixement prestigiós o acreditar que tenen una experiència de més de 3 anys per poder sol·licitar el visat.
 

Visat de treballador internacional

Requisits generals per a aconseguir aquest visat:
 
No trobar-se irregularment en el territori espanyol.
Tenir 18 anys o més
Mancar d'antecedents penals segons l'ordenament jurídic espanyol a Espanya i altres països en els quals hagi residit durant els cinc últims anys. I no figurar com a rebutjable en territoris amb convenis amb Espanya.
Disponibilitat de fons suficients per a mantenir-te a tu i a la teva família que t'acompanyarà durant la teva estada a Espanya. A més de comptar amb una assegurança pública o privada acceptat a Espanya.
 

Visat de Nòmada Digital (treballador internacional)

Requisits específics per al Visat Nòmades Digitals:
 
Que el treballador tingui una antiguitat d'activitat real i continuada en l'empresa d'almenys un any i proporciona evidències que l'activitat pot realitzar-se de manera remota.
Per a treballadors per compte d'altri s'haurà d'acreditar una relació laboral entre el treballador de l'empresa (no localitzada a Espanya) durant els últims tres mesos abans de la presentació de la sol·licitud.
Per a treballadors per Compte Propi: s'haurà d'acreditar que l'empresari té relació mercantil en els últims tres mesos amb una o diverses empreses que no radiquin a Espanya. S'haurà d'aportar informació que acrediti els termes i condicions de treball de la persona que vol residir a Espanya.
 
On sol·licitar el visat i quina és la seva durada?
 
On demanar-ho: en el consolat espanyol del país de residència legal o país d'origen del sol·licitant.
Durada: màxim un any.
Prorrogable: aquest visat és prorrogable un altre any més si se sol·licita dins dels seixanta dies naturals anteriors a la caducitat del visat i es mantenen les mateixes condicions.
 

Altres visats o autoritzacions units a la Llei de Startups

La llei permet a les persones que vinguin a Espanya per a iniciar un negoci, viure i treballar al país durant cinc anys. Aquestes persones, estaran subjectes a l'impost sobre la renda de no residents. 
A més, els inversors i freelance d'altres països que vulguin treballar per a Startups espanyoles poden acollir-se al règim d'impartits. 
Per últim,  s'ha establert una autorització de residència per al teletreball de caràcter internacional que permet als persones entrar a Espanya i treballar a distància durant un màxim de tres anys.
 
FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA - NEXT GENERATION