Política de privacitat

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018,de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDgdd), a continuació t’informem dels termes de la política de privacitat de https://www.1dia1empresa.com. Et recomanem que en facis una atenta lectura, en cas de dubte o si volguessis fer-nos algun comentari, pots adreçar-te a rgpd@cinc.com (Ref. RGPD).

1. Identificació del responsable del tractament

El responsable del tractament de les teves dades és CINC Conselleria Empresarial, i pots contactar amb nosaltres trucant-nos al 902 790 000, o bé enviant-nos un correu a rgpd@cinc.com, o bé a la nostra adreça postal: C/ Riu Güell, 58 17001 GIRONA

2. Categoria de dades que tractem

De conformitat amb el principi de minimització de dades, a CINC només demanem les dades que necessitem per a les finalitats informades i que a continuació detallem:

Tractament Tipus de dades tractades
Usuari web Identificatives de la connexió: adreça IP
Usuari 1D1E Identificatives. Nom i cognom, telèfon, adreça de contacte
Contacte Identificatives de Contacte: nom i cognoms, telèfon, adreça electrònica.
Registre usuari Web Identificatives

3. Origen de les dades

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat/da, o dels eu representant, que garanteix la seva veracitat i autenticitat. En aquells casos en els que sigui necessari que se’ns proporcioni dades de tercers, hauràs d’informar amb caràcter previ a aquests tercers, dels termes de la nostra política de privacitat. CINC no assumirà cap mena de responsabilitat per la inexactitud o manca de veracitat de les dades rebudes, reservant-nos expressament l’exercici de qualsevol acció que ens pogués correspondre per fer valdre els nostres drets.

4. Termini de conservació de les dades

Les seves dades personals només es conservaran el temps indispensable per a la realització de les finalitats informades prèviament, excepte que la llei estableixi un termini diferent de conservació, com per exemple els terminis de la normativa fiscal, i sens perjudici de la seva conservació per a fer front a possibles accions i reclamacions (terminis de prescripció).

5. Finalitats del tractament

De conformitat amb els principis de minimització de dades i proporcionalitat, CINC només et demanarà les dades imprescindibles per a la realització de les finalitats informades. A continuació et detallem quines son aquestes finalitats de tractament:

Tractament Finalitats del tractament
Usuari web -Estadística de l’ús de la Web per a introduir millores en la mateixa.
Usuari 1D1E -Gestió administrativa i comercial usuaris programa 1D1E.
Contacte -Gestió administrativa i seguiment de consultes.
Registre usuari Web -Gestió administrativa i comercial usuaris registrat a la nostra web.
Newsletter -Activitats de divulgació de la nostra entitat.

6. Bases legitimadores del tractament

A continuació et detallem quines son les bases legitimadores del tractament de les teves dades:

Finalitats del tractament Base Legitimadora
Estadística de l’ ús de la Web per a introduir millores en la mateixa. -Consentiment exprés de l’ interessat/da a l’ accedir i navegar per la nostra Web , art.6.1.a) RGPD.
Usuari 1D1E -Consentiment exprés de l’ interessat/da al donar-se d’alta al programa 1D1E
Gestió administrativa i seguiment de consultes. -Consentiment exprés de l’ interessat/a a l’accedir al nostre formulari de contacte, art. 6.1.a) RGPD.
Gestió administrativa alta de usuaris registrats -Consentiment exprés de l’ interessat/da, art. 6.1.a) RGPD.
-Execució d’ un contracte o de mesures precontractuals, art. 6.1.b) RGPD
Gestió alta a les Newsletter -Consentiment exprés interessat/da, art. 6.1.a) RGPD

7. Cessió de dades

Les teves dades no seran comunicades a tercers, llevat a empreses del mateix grup empresarial i per a les mateixes finalitats, o perquè així ho exigeixi la llei, ens ho requereixi les autoritats competents, en els termes i condicions establertes legalment, o sigui necessari per a complir amb la finalitat del tractament; és el que es coneix com a ENCARREGATS DEL TRACTAMENT, en aquests casos, vetllarem pel compliment de totes aquelles mesures d’ índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir-ne la seguretat i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i la resta d’ obligacions que exigeixi la normativa vigent.

No es realitzaran transferències internacionals de dades, excepte en el cas d’activació de les cookies de Google Analítics, o la utilització del servei d’emmagatzematge Drive, servei prestat per Google INC. , i el servei de WhatsApp, empreses proveïdores amb servidors a EEUU i que per tant, suposa una transferència internacional de dades. Pot ampliar aquesta informació al Lloc web de L'AEPD

7.1 Enllaços de tercers

La nostra web pot contenir enllaços a XARXES SOCIALS, com Facebook, Linkedin, twitter o Instagram. CINC no emmagatzema cap tipus d’informació de caràcter personal en relació a aquestes transmissions. Recordi que aquests tercers tenen les seves pròpies polítiques de privacitat, dels termes de les quals no assumim cap mena de responsabilitat, ni donarà dret a cap mena d’indemnització per la nostra part. Llegeix detingudament els seus termes, i en cas de disconformitat, no els utilitzis.

8. Drets

En qualsevol moment podrà sol·licitar l’accés a les seves dades, per saber si les tractem, quines son i amb quines finalitats; tanmateix també té dret a:

  • Sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes .
  • Sol·licitar la supressió de les teves dades personals en els termes previstos en la normativa.
  • Sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades personals; en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Oposar-te al tractament de les teves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, però podran ser conservades oportunament bloquejades per a fer front a possibles reclamacions, o exercici d’accions, o perquè així ho disposi la Llei.
  • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.

Si finalment considera que no hem atès correctament els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’ AEPD

9. Cookies

La nostra web utilitza cookies. Aquí pots consultar la nostra política de cookies

10. Mesures de seguretat implementades

CINC tractarà les seves dades de forma absolutament confidencial i complint amb el deure de secret respecte les mateixes, de conformitat amb el que preveu la normativa de protecció de dades d'aplicació, en especial l’ article 32 del RGPD; adoptant a l'efecte les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les seves dades i n’ evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposades. En particular hem adoptat les pertinents i obligatòries mesures establertes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, relatives a : funcions i obligacions de personal, registre d'esdeveniments, gestió de suports i documents, control d'accés, identificació i autenticació, còpia de seguretat i recuperació, així com també, les mesures necessàries i obligatòries d'acord amb les normatives locals. La documentació estarà disponible a petició de l’ interessat/da emprant els canals habituals de contacte.

11. Canvis en la política de privacitat

CINC , es reserva el dret a modificar quan ho consideri oportú la present Política de Privacitat per tal d'adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents. Tots els canvis i modificacions seran publicades a la nostra Web de manera visible per al seu coneixement.

Última actualització 05/10/2022.

©2022. CINC CENTRE INTERNACIONAL DE NEGOCIS DE CATALUNYA. Tots els drets reservats.

FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA - NEXT GENERATION