Les claus de la capitalització de l’atur per iniciar una nova activitat com a autònom/a

capitalització-atur

Quedar-se a l’atur pot convertir-se en una bona oportunitat per emprendre, si saps com. La capitalització de la prestació d’atur és una fórmula que pot ser de gran utilitat per a aquelles persones que decideixen apostar pel treball autònom i tirar endavant un projecte emprenedor.

Es tracta d’una mesura per fomentar l’emprenedoria i l’autoocupació a través de la qual el perceptor/a rep de forma anticipada i en un únic pagament tota la prestació de l’atur pendent de cobrar. Això fa possible, per exemple, l’aportació de capital a una empresa, la constitució o incorporació a una cooperativa o la inversió en els recursos necessaris per a la creació d’un nou negoci.

Si desconeixies aquesta fórmula o mai t’havies plantejat d’utilitzar-la, t’aclarim les claus per demanar aquest tipus de prestació:

Quins requisits cal per demanar la capitalització de l’atur?

• Trobar-se en situació d’atur.
• Ser beneficiari/ària d’una prestació contributiva i quedar pendents de rebre, com a mínim, tres mensualitats de la prestació.
• Sol·licitar-ho un mes màxim abans de l’inici de l’activitat.
• No haver compatibilitzat la prestació d’atur amb un treball autònom en els darrers 24 mesos.
• En cas d’haver impugnat l’acomiadament, no es pot obtenir la capitalització de l’atur fins que s’hagi obtingut la resolució del procediment.
• No es pot demanar si vols donar-te d’alta com a autònom/a econòmicament independents en cas que hagis tingut un vincle contractual amb l’empresa per a la qual has prestat els teus serveis abans de la situació d’atur.

Quines modalitats de la capitalització existeixen?

Total: pots obtenir la totalitat de la prestació de l’atur en un pagament únic sempre i quan es justifiqui com a inversió necessària per iniciar l’activitat.
Parcial: Reps un percentatge de la prestació d’atur pendent de rebre i la resta anirà destinada a l’abonament de les quotes de la Seguretat Social.
Només quotes: es destina l’import de la prestació pendent de rebre únicament a abonar les quotes a la Seguretat Social que corresponguin fins a percebre la totalitat de la prestació.

Quines activitats es poden portar a terme amb la capitalització de l’atur?

• Exercici com a autònom en qualsevol règim de la Seguretat Social.
• Constitució d’una cooperativa o incorporació com a soci d’una cooperativa ja constituïda.
• Constitució d’una societat laboral o incorporació d’un dels socis treballadors a una societat laboral ja constituïda.

Quines despeses es poden finançar amb la capitalització de l’atur?

  • Costos de constitució i posada en marxa d’un nou negoci, incloses les taxes i els impostos.
  • Despeses en serveis d’assessorament i formació, amb un límit del 15% en cas de persones treballadores autònomes i societats mercantils.
  • La inversió prevista en actiu fix o circulant per realitzar l’activitat.
  • L’aportació al capital social a la cooperativa, inclosa la quota d’alta.
  • Compra d’accions o participacions de la societat laboral o mercantil.
  • Quotes de la Seguretat Social.

On s’ha de demanar?

Cal adreçar-se a l’Oficina de Treball més propera amb la documentació requerida i es pot fer en el mateix moment que se sol·licita la prestació per l’atur. Cal presentar la sol·licitud amb el DNI i una memòria d’activitat que expliqui en què consisteix el nou negoci.