Com cotitzaran en 2014 els autònoms i els empleats temporals a temps parcial?

CincoDias ha publicat un article que recull les actualitzacions de les bases i altres novetats normatives del 2014, entre unes altres, les que afecten als autònoms.

Bases màximes i mínimes dels assalariats:

  • Per segon any consecutiu, les bases màximes -aquelles que paguen els salaris més alts- s’incrementen un 5%.
  • La base màxima del Règim General de qualsevol categoria professional o grup de cotització serà de 3.597 euros al mes.
  • La base mínima per contingències comunes del grup 1 de cotització serà d’1.051,50 euros al mes; la del grup dos, 872,10 euros mensuals; les del grup tres, 758,70 euros; i les dels grups del quatre al set, 753 euros al mes. El mínim que cotitzaran els treballadors dels grups del 8 a l’11 serà de 25,10 euros al dia.
  • Pel que fa als tipus de cotització per a les contingències comunes serà el 28,30%, del que el 23,60% serà a càrrec de l’empresa i el 4,70% a càrrec del treballador.

Autònoms:

  • Bases de cotització: mínima de 875,70 euros mensuals i màxima de 3.597,00 euros mensuals. Així, la base de cotització per als treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2014, siguin menors de 47 anys d’edat serà la triada per ells mateixos, dins d’aquests límits. També podran triar aquells autònoms amb una edat de 47 anys l’1 de gener de 2014 i la seva base de cotització en el mes de desembre de 2013 hagi estat igual o superior a 1.888,80 euros mensuals, o causin alta en aquest Règim Especial. Els treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2014, tinguin 47 anys d’edat, si la seva base de cotització fos inferior a 1.888,80 euros mensuals no podran triar una base de quantia superior a 1.926,60 euros mensuals, tret que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2014, la qual cosa produirà efectes a partir de l’1 de juliol del mateix any. També podran superar aquest límit (1.926,6) el cònjuge supèrstit del titular d’un negoci que, com a conseqüència de la defunció d’aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix amb 47 anys d’edat.
  • Les bases dels qui tenen 48 anys o més queden entre 944,40 i 1.926,60 euros. També s’aplica l’excepció al cònjuge supèrstit del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d’aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d’alta en aquest Règim Especial amb 45 o més anys d’edat, en aquest cas l’elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 875,70 i 1.926,60 euros mensuals. Quant als tipus de cotització: el 29%, o el 29,30% si l’interessat està acollit al sistema de protecció per cessament d’activitat. Quan el treballador per compte propi o autònom no tingui en aquest règim la protecció per incapacitat temporal, el tipus de cotització serà el 26,50 %.

Autònoms amb assalariats:

L’ordre també contempla altres modificacions ja incloses en el decret de mesures laborals que va publicar el BOE el passat 21 de desembre. Així, el passat 1 de gener va entrar en vigor l’augment de la cotització mínima dels autònoms amb més de deu assalariats i la dels societaris.

Aquesta base s’ha elevat fins a equiparar-la amb la base mínima del Règim General d’assalariats (1051,5 euros). La mesura pretén impedir que com ocorria fins ara, aquests petits empresaris deixin de cotitzar menys que els seus empleats. No obstant això, davant la descoordinació de diverses mesures anteriors, l’ordre publicada el dissabte aclareix com procedir:

  • Durant el mes de gener de 2014, aquesta base mínima s’aplicarà a aquells treballadors autònoms que hagin tingut al seu servei durant algun moment de l’any 2013, 50 o més treballadors per compte d’altri.
  • A partir d’1 de febrer de 2014, la base mínima indicada s’aplicarà a aquells treballadors autònoms que hagin tingut al seu servei durant algun moment de l’any 2013 deu o més treballadors per compte d’altri.

Treballadors temporals a temps parcial:

Se’ls redueix la cotització, ja que s’equipara al de temporals a temps complet: 8,30%, del que el 6,70% serà a càrrec de l’empresari i l’1,60% a càrrec del treballador.

L’ordre també recull el supòsit de contractes de caràcter temporal la durada efectiva del qual sigui inferior a set dies. Llavors, la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes s’incrementarà en un 36%.

Casos de pluriactivitat amb jornada laboral a temps complet o a temps parcial superior al 50%: 438 euros, quan la base triada sigui del 50% de la base mínima de cotització; 656,70 euros, quan es correspongui amb el 75%, i 744,30 euros, quan coincideixi amb el 85% d’aquesta base mínima.

Font: CincoDias

Núria FernándezPrograma per a emprenedors 1Dia 1Empresa

Post Tagged with