Com es crea una Societat Limitada?

Primer de tot, em de saber que el capital social mínim per constituir una Societat Limitada (SL) és de 3000€. Tot i així, segons la llei de Societats de Capital estableix que aquest capital pot subscriure’s mitjançant aportació dinerària o no dinerària. Si escollim la segona opció, ha de quedar clar que només poden ser objecte d’aportació els béns o drets patrimonials susceptibles de valoració econòmica, així doncs, no pot ser-ho l’aportació de capital d’una empresa el treball o serveis que desenvoluparà un dels socis.

Les passes per a la constitució d’una SL són:

1) Obtenir el Certificat de Denominació Social del Registre Mercantil Central.

2) Anar a una Entitat Bancària amb el Certificat de Denominació i dipositar el capital social (mínim 3.000) en un compte bancari a nom de la societat.

L’entitat bancària emetrà un certificat que tindrà que emportar-se a la notaria per poder constituir la societat.

3) Elaborar els Estatuts Socials de la societat. En ells es regularà l’estructura i funcionament intern de la societat. Recomanem sol·licitar ajuda d’un professional per assessorar-se sobre la redacció dels mateixos.

4) Firmar l’Escriptura de Constitució en la Notaria per part de tots els socis de la societat. Haurà d’emportar-se a la notaria el certificat de Denominació d’Origen i el Certificat de l’Entitat Bancària.

5) Sol·licitar el NIF provisional de l’empresa davant l’Agència Tributària mitjançant el model 036.

6) Pagar les tasses de l’ Impost de Transmissions Patrimonials (ITP). Actualment, l’operació està exempta, no obstant molts registres segueixen demanant el model complimentat.

7) Inscriure l’Escriptura de la Constitució al Registre Mercantil corresponent.

8) Posteriorment, una vegada es reculli l’Escriptura del Registre, es podrà sol·licitar el NIF definitiu de la societat.

9) Sol·licitar l’Alta de l’activitat de l’empresa mitjançant el model 036 davant l’Agència Tributaria.

10) Legalització dels llibres oficials de la societat davant el Registre Mercantil (Llibre d’Actes i Llibre de Socis).

Pots demanar més informació a empren@cinc.es i t’ acompanyarem durant el procés de creació de la teva societat.

Post Tagged with