Els autònoms podran triar si cotitzen o no per desocupació

 avantprojecte de llei de les Mútues Col•laboradores de la Seguretat Social

Font: Blog de Chusgo.com

L’avantprojecte de llei de les Mútues Col·laboradores de la Seguretat Social inclourà també una nova regulació de la prestació per cessament d’activitat dels treballadors autònoms (l’equivalent a la prestació per desocupació dels assalariats).

Amb aquesta nova regulació, el Govern pretén que sigui més fàcil cobrar aquesta prestació i que arribi a més gent, ja que en l’actualitat es rebutgen aproximadament el 80% de les sol·licituds d’aquesta prestació.

Per a això, la norma que encara ha de tramitar-se al Parlament, exigirà entre les causes per accedir a aquesta ajuda “pèrdues derivades del desenvolupament de l’activitat en un any complet superiors al 10% dels ingressos obtinguts, exclòs el primer any d’activitat”. Una altra d’aquestes causes serà que l’autònom tingui una execució judicial o administrativa per al cobrament de deutes per l’equivalent al 30% dels ingressos de l’exercici econòmic anterior.

No obstant això, i a diferència del fixat per Ocupació en el seu primer esborrany de l’avantprojecte al desembre, la cotització per cessament d’activitat seguirà sent voluntària, no obligatòria. Encara que el Govern haurà de remetre en cinc anys un estudi justificant si manté o no aquesta voluntarietat.

Tanmateix, el tipus de cotització es fixarà cada any conforme a una fórmula d’ingressos, però no podrà ser inferior al 2,2% ni superior al 4%. La prestació es finançarà exclusivament amb aquesta cotització, per la qual cosa si fos necessari que superés aquest 4%, s’ampliaran els períodes de carència. El tipus es fixarà per a l’exercici 2016.

Font: CincoDias

Núria Fernández – Programa per a emprenedors 1 Dia 1 Empresa