ITsHappyWeb: http://www.itshappy.com

Sector: TIC

Descripció: Portal on els usuaris es poden organitzar el seu temps d'oci i les llistes de regals.
L'objectiu és que els comerços i els serveis enviin ofertes personalitzades pel que volen els usuaris.

Empresa constituïda per:

David Solsona Font

ITsHappy
Apasionat per les tecnologies de l'informació i crear eines qu siguin útils per la vida cuotidiana de les persones.