Les 10 claus de l’IVA de Caixa per als emprenedors

Amb la Llei d’Emprenedors, les companyies amb una facturació inferior als dos milions d’euros hauran d’escollir, abans de finals de l’exercici, si continuen amb el sistema actual de facturació de l’IVA o s’acullen al nou model de l’IVA de Caixa. Quins avantatges i inconvenients ofereix? És voluntari o obligatori?

1. Què és l’IVA de Caixa? Quines diferències té amb el sistema actual? Actualment un empresari emet una factura al seu client amb l’IVA corresponent i, encara que no l’hagi cobrat, ha de tributar per ella. A més, si aquest mateix empresari rep una factura d’un proveïdor amb el seu corresponent IVA, també tributa, encara que l’empresari en qüestió encara no l’hagi pagat. Al trimestre, realitza la seva liquidació. Paga a Hisenda la diferència resultant entre les factures emeses i les rebudes. Si la diferència és negativa pot compensar-la amb el trimestre següent. Amb l’IVA de Caixa, l’empresari no ha d’avançar l’IVA de les factures no cobrades però tampoc poden deduir les factures dels proveïdors que no hagi pagat. Per tant, l’IVA suportat no el podrà desgravar.

2. Per què és tan important prendre una decisió ara? El 31 de desembre del 2013 és la data límit perquè els empresaris que ingressin menys de dos milions d’euros es pronunciïn sobre si volen continuar amb l’actual sistema de l’IVA o amb el nou IVA de Caixa.

3. És voluntari o obligatori? Acollir-se al nou IVA de Caixa és totalment voluntari, ja que l’empresari pot continuar com fins ara i no fer cap canvi al respecte.

4. Què implica acollir-se al nou sistema de l’IVA de Caixa? Si l’emprenedor o la PIME selecciona voluntàriament aquest sistema, haurà d’utilitzar-lo tres anys.

5. I si l’empresari o emprenedor vol tornar al sistema anterior? Una vegada hagi transcorregut aquests tres anys podrà tornar a utilitzar el sistema anterior.

6. I si l’empresari o emprenedor no es canvia ara a l‘IVA de Caixa i després vol fer-ho? Tindrà l’oportunitat de tornar-se a acollir al desembre de 2014 i el nou sistema seria operatiu al 2015, i així successivament cada any.

7. Compleix l’IVA de Caixa amb les expectatives dels emprenedors i empresaris? No. Des que va sortir publicada la normativa de l’Impost del Valor Afegit de 1992, els empresaris han reivindicat contínuament no haver de liquidar l’IVA de les factures que encara no s’havien cobrat. El que, en cap cas esperaven és que tampoc es poguessin desgravar l’IVA de les factures que no havien pagat. Això ha estat una sorpresa per a tots.

8. Quines conseqüències té per a l’empresari el nou sistema d’IVA de Caixa? Primerament, implica augmentar les obligacions formals i de control, havent d’anotar comptablement el dia exacte en què a un empresari li van a pagar i el dia en el qual l’empresari decideix pagar per realitzar les liquidacions d’acord a aquest criteri. En segon lloc, existirà en la comptabilitat de les companyies dos tipus de proveïdors: els proveïdors que s’hagin acollit a l‘IVA de Caixa i els que es mantinguin en el sistema actual. Aquesta informació pot ser un instrument per decidir canviar de proveïdors per l’esforç comptable afegit que generen, la qual cosa podria donar lloc a una certa discriminació.

9. Per què pot generar una certa discriminació? Existeixen grans companyies que ja estan dient que no van a contractar a cap proveïdor que estigui acollit al règim d’IVA de Caixa per diversos motius. Molts empresaris que paguen a 30, 60 o 90 dies no van a poder deduir-se l’IVA dels proveïdors acollits a l‘IVA de Caixa si encara no els han pagat. Només podran deduir-se aquest IVA quan els abonin en el seu compte corrent els diners de la factura. A més, aquesta nova situació obligarà a les signatures a dotar-se de noves eines de gestió informàtica i alguns no estan disposats a suportar el cost d’implantació i excés d’hores de treball dels seus comptables.

10. Què ocorre si l’empresari s’acull a l‘IVA de Caixa però passa un any i segueixen sense pagar-los les factures? Té igualment que passar per Hisenda? El contribuent que s’ha acollit al sistema de caixa no està exempt de forma indefinida d’ingressar l’IVA reportat, sinó que té un termini límit per fer-ho encara que no ho hagi cobrat, que és el 31 de desembre de l’any següent a l’emissió de la factura.

Font: Cinco Días
Núria Fernández – Programa per a emprenedors 1 Dia 1Empresa

Emprenedors! Per a més informació, podeu possar-vos en contacte amb els nostres professionals de CINC Assessoria d’Empreses:

Post Tagged with