Llei de suport a l’emprenedor

llei de suport als emprenedors, ajudes als emprenedors, subvencions als emprenedors

Blog.codinacia.com

El passat 27 de setembre es va aprovar l’esperada Llei 14/2013 de suport als emprenedors i a la seva internacionalització. A continuació, us resumin els seus punts clau:

Creació del règim especial de l’IVA de caixa:

 • Emprenedors, a partir de l’1 de gener de 2014, s’introdueix el nou “Règim Especial del Criteri de Caixa de l’IVA”, segons el qual els autònoms i empreses amb un volum de facturació inferior a 2 milions d’euros podran optar, amb caràcter voluntari, per no ingressar l’IVA repercutit fins al moment en que hagin cobrat la factura. No obstant, no es podran deduir l’IVA suportat en les adquisicions fins que no hagin pagat  als seus proveïdors. El termini per acollir-se a aquets règim especial és el mes de desembre anterior a l’exercici en que es vulgui d’aplicar el nou règim.

Incentius fiscals a la inversió en l’Impost sobre Societats:

 • Deducció per inversió de beneficis: amb efectes des de l’1 de gener de 2013, les empreses amb un volum de facturació inferior a 10 milions d’euros (empreses de reduïda dimensió) podran aplicar-se una deducció del 10% dels beneficis obtinguts durant l’exercici que es reinverteixin en elements nous de l’immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a l’activitat econòmica. Si l’empresa tributa al tipus súper reduït de l’Impost sobre Societats (20%), la deducció serà del 5%. Aquest règim també és aplicable per a autònoms (deducció en l’IRPF).
 • Incentius fiscals a la R+D+i: Les empreses que acreditin deduccions per R+D+i i no tinguin quota suficient per aplicar-la, podran optar per sol·licitar a l’Administració el seu abonament, amb el límit d’1 milió d’euros. L’abonament d’aquesta deducció està subjecte a condicions i requisits, entre d’altres, al manteniment de la plantilla adscrita a R+D+i i a la obtenció prèvia d’un informe motivat sobre la qualificació de l’activitat com R+D+i.
 • Incentius fiscals a la cessió d’intangibles  (“Patent Box”): Les rentes netes procedents de la cessió d’intangibles (com per exemple, la cessió del dret d’us o explotació de patents, dibuixos o models, plànols, fórmules, drets sobre informacions relatives a experiències industrials, comercials, cessió de “know-how”, etc.) podran beneficiar-se d’una reducció de fins al 60%. Aquesta reducció també aplica en el cas de transmissió de l’actiu intangible.
 • Deducció per creació d’ocupació per a empleats amb discapacitat: S’incrementa l’import de la deducció per la creació d’ocupació d’empleats amb discapacitats a 9.000 euros per cada persona/any d’increment mig de plantilla i 12.000 euros per cada persona/any d’increment mig entre la plantilla amb grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Incentius fiscals per als “business angels” a l’IRPF:

 • Deducció del 20% de la quota de l’IRPF de les quantitats satisfetes en la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació. La base màxima de la deducció és de 50.000 euros.
 • Exempció total en IRPF de la plusvàlua obtinguda pel business angel al moment de la sortida de l’inversor de la societat de nova o recent creació, sempre i quant es reinverteixi en una altra entitat de nova o recent creació.

Creació de la figura de l’Emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL):

 • Els emprenedors, persones físiques, independentment de la seva activitat, podran limitar la seva responsabilitat pels deutes que contraguin a causa de l’exercici de la seva activitat empresarial o professional mitjançant la nova figura de “l’Emprenedor de Responsabilitat Limitada“. Aquesta limitació de responsabilitat només afectarà a la vivenda habitual de l’emprenedor, sempre que el seu valor no superi els 300.000 euros (450.000 euros en poblacions amb més d’1 milió d’habitants). La limitació no aplicarà als deutes amb l’Estat. La limitació de responsabilitat queda condicionada a la inscripció i publicitat al Registre Mercantil i de la Propietat.

Creació de la Societat Limitada de Formació Successiva (SLFS):

 • Creació d’un nou subtipus de societat, la Societat Limitada de Formació Successiva (SLFS). Les SLFS podran tenir un capital inferior als 3.000 euros i funcionaran amb un règim idèntic al de les societats de responsabilitat limitada, amb algunes limitacions per protegir els interessos de tercers fins al moment en que el capital arribi al mínim de 3.000 euros, com per exemple, la limitació de la retribució als socis i als administradors.

Reduccions en les cotitzacions als nous autònoms per a majors de 30 anys:

 • Reducció durant 18 mesos de les quotes a la Seguretat Social per a treballadors de més de 30 anys que causin alta per primera vegada al Règim d’Autònoms o no ho hagin estat en els 5 últims anys (aquesta reducció ja existeix per a menors de 30 anys). Les reduccions són les següents:
  • Reducció del 80% de la quota mínima C.C. durant 6 mesos (quota mensual: 52 € aprox).
  • Reducció del 50% de la quota mínima C.C. durant 6 mesos posteriors (146 €/mes aprox.)
  • Reducció del 30% de la quota mínima C.C. durant 6 mesos posteriors (170 €/mes aprox.)

Cotitzacions més baixes per a autònoms pluriempleats:

 • Reducció de les quotes a la Seguretat Social per a treballadors que cotitzin en Règim General i que hagin de cotitzar també en Règim d’Autònoms pel fet de realitzar una activitat econòmica alternativa.

Acords extrajudicials de pagaments:

 • Nou mecanisme de negociació extrajudicial de deutes d’autònoms i PIMES a través de la figura del mediador concursal, que serà designat pel Notari o Registrador entre una llista oficial subministrada pel Registre de Mediadors i publicada en el BOE. D’aquest nou procés en destaquem la seva flexibilitat, amb quites de fins al 25% i esperes de fins a 3 anys.

Creació dels Punts PAE (Punts d’Atenció a l’Emprenedor):

CINC Assessoria és un Punt PAE acreditat pel Ministeri d’Industria. Els Punts PAE són organismes públics o privats que s’encarreguen de facilitar la creació de noves empreses, l’inici de la seva activitat i el seu desenvolupament, a través de la prestació de serveis d’informació, tramitació de documentació, assessorament, formació i suport al finançament empresarial. Des dels Punts PAE es podrà posar en marxa una empesa o donar d’alta un autònom de forma telemàtica amb un sol formulari (D.U.E., Document Únic Electrònic).

Nou règim de visats i permisos de residència per atraure el talent i la inversió:

 • S’agilitza la concessió de permisos de residència i visats per raons d’interès econòmic a les persones que realitzin inversions en projectes empresarials d’interès general o respecte d’una activitat de caràcter innovador. També per a professionals qualificats (directius i professionals de R+D+i).

Per a qualsevol dubte o aclariment poden contactar-nos:
CINC Assessoria

Descarregar PDF>

Post Tagged with