Mesures de recolzament a l’emprenedor

El passat 22 de febrer es va aprovar el Reial Decret-Llei 4/2013, de mesures de recolzament a l’emprenedor. Les principals mesures adoptades són:

Recolzament fiscal a la iniciativa emprenedora:

  • Tributació reduïda de societats i autònoms que iniciïn activitat a partir de l’1 gener 2013. Les societats de nova creació tributaran a un tipus reduït del 15% durant els dos primers exercicis en què obtinguin resultats positius. I els autònoms que iniciïn activitats econòmiques podran aplicar una reducció del 20% en els rendiments nets que obtinguin durant els dos primers exercicis en què obtinguin resultats positius.
  • Opció de capitalitzar l’atur per a iniciar activitat emprenedora. La capitalització de l’atur estarà exempta d’ IRPF pel 100% de l’import obtingut en el pagament únic.

Estímul a l’activitat emprenedora i autocupació:

  • Reducció del 30% de la cotització a la Seguretat Social, durant 15 mesos, per a autònoms menors de 30 anys o 35 anys si és dona. Passats els 15 mesos, s’aplicarà una bonificació pel mateix import de la reducció durant 15 mesos addicionals.
  • Tarifa plana de 50 euros en la cotització a la Seguretat Social, durant els primers 6 mesos per a menors de 30 anys que es donin d’alta en el règim d’autònoms a partir de l’1 de gener de 2013. Posteriorment, durant els 6 mesos següents, se’ls aplicarà una reducció a la base mínima de cotització del 50% i, durant els 18 mesos següents, una reducció i una bonificació d’un 30%, que s’amplia en el cas de les dones fins als 35 anys.
  • Compatibilitat de la prestació de l’atur amb l’inici d’activitat por compte propi. Durant 9 mesos la percepció de la prestació de l’atur serà compatible amb la situació d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, per a menors de 30 anys.
  • Possibilitat de capitalitzar el 100% l’atur per a iniciar activitat emprenedora, per a menors de 30 anys o 35 anys per a dones. La capitalització estarà exempta d’ IRPF pel 100% de l’import obtingut en el pagament únic.
  • Represa del cobrament de la prestació de l’atur, per a menors de 30 anys que iniciïn una activitat per compte propi, si es donessin de baixa en el règim d’autònoms en els següents 5 anys.

CINC Assessoria Empresarial

Tags: CINC, Centre Internacional de Negocis de Catalunya, CINC Assessoria Empresarial, assessoria empresarial, emprenedor, fiscal, centre de negocis

Núria Fernández

Post Tagged with