Què és el Model Canvas?

què és el Model Canvas

Què és el Model Canvas. Font: Fundació Príncep de Girona.

Al 2010 Alex Osterwalder va dissenyar el Business Model Canvas; un format que permet definir la proposta de valor de la nostra empresa respecte dels nostres segments de clients, i decidir com generem aquest valor, i com el fem arribar als nostres clients, en un senzill esquema visual – el canvas o llenç-, de 9 elements clau:

  • Clients: quins són els nostres segments de clients més importants? Ens dirigim al gran públic, el mercat de masses o a un nínxol molt concret? Hi ha diversos segments de clients interrelacionats?
  • Proposta de valor diferenciada
  • Canals de distribució
  • Relacions amb els clients: Quina relació mantindrem amb els nostres clients? Què inspirarà la nostra marca en ells? Quin enllaç crearem amb el client, com un compte o un club de socis?
  • Fonts d’ingressos: aquest punt resulta a priori bastant obvi, però sovint acostumem a ser conservadors a l’hora de dissenyar l’estratègia d’ingressos. Normalment optem per la venta directa, encara que existeixin models de negoci innovadors que generin ingressos alternatius com multi sided platform o freemium.
  • Activitats clau: per poder entregar la proposta de valor hem de desenvolupar una sèrie d’activitats clau internes, tals com els processos de producció i de màrqueting, els logístics, entre d’altres.
  • Recursos clau: per portar la nostra proposta al mercat hem d’utilitzar una sèrie de recursos. En aquest apartat es descriuen els principals recursos, així com el tipus, quantitat i intensitat.
  • Aliances clau: en aquest apartat es defineixen les aliances necessàries per executar el nostre model de negoci amb garantia. És a dir, aquelles aliances que complementin les nostres capacitats i optimitzin la nostra proposta de valor. Les aliances són imprescindibles avui dia en els negocis.
  • Estructura de costos: està relacionada amb les activitats i recursos descrits en els punts anteriors i a vegades, depenent de la negociació, costos que tenen lloc per aliances clau. Es tracta de conèixer i optimitzar els costos per intentar dissenyar un model de negoci sostenible i escalable.

El Model Canvas es tracta d’un document que ofereix una “visió global” de la idea de negoci i engloba clarament les interconnexions entre els diferents elements.

Descarrega’t el Business Model Canvas>

Post Tagged with